Βόλος
Η Περιοχή
Γεωμορφολογικά στοιχεία
Πληθυσμιακά στοιχεία
Χρήσεις Γης- Κλίμα
Παραγωγικές δραστηριότητες-Οικονομική ανάπτυξη
Φορείς Δ.Σ.Α.
Απορρίμματα

Πληθυσμιακά στοιχείαΟ πληθυσμός του νομού Μαγνησίας κατανέμεται σε 26 Δημοτικά διαμερίσματα σύμφωνα με τον Ν. 2539/ 97 περί «Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Η πόλη του Βόλου είναι η πρωτεύουσα του νομού και βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του και έχει πληθυσμό 82.439 κατοίκους.
Βάσει των στοιχείων της απογραφής του 2001, η κατανομή του πληθυσμού στα Δημοτικά Διαμερίσματα έχει ως εξής: